Daily Archives: February 27, 2016

Dr Tsegaye Ararssa at Oromia Insight

(Advocacy for Oromia) Dr Tsegaye Ararssa at Oromia Insight  with Aliye Geleto talks about  Oromo and Ethiopia.