Monthly Archives: April 2020

POLITICALLY PROVOKED MASS ARREST BY THE ETHIOPIAN GOVERNMENT WORSENING THE CORONAVIRUS (COVID-19) RISK IN ETHIOPIA

By Adane W. Shana

(Oromia, April 25, 2020) The Human Rights Watch and The Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA) expressed their deep concern over the potential outbreak of a notorious deadly disease, Coronavirus (COVID-19) at Ethiopian prisons.

Several political prisoners are confined in Federal concentration camps and police stations in different parts of the country including the Capital and surroundings, Ambo, NekemteKelem in Western, ChirogalamsoDeder and Boset in the EasternGondor in NorthernEthiopia. Moreover, Elzabeth Kebede attorney at law and journalists including Desu Dula, Wako Nole and YayesewShimelis were detained from the capital city, Addis Ababa. CPJ and the Amnesty International condemned the arrest of the journalists in the country and requested for immediate release of all political detainees.

At this moment, when the whole world is fighting against the common enemy, COVID-19, politically motivated mass arrests, kidnappings and harassment of members and supporters of Oposition Political Organizations, civic society members and journalists by the Ethiopian government military must be condemned by the World Health Organization, UN Human Rights Council and the world at large. Because of the overcrowded and squalid prisons at the detention centers, the spread of COVID-19 in the detonators and make the control of the disease difficult later on.

As whole know, infectious diseases in prisons are a serious public health problem, inmates are crammed into small prison cells with many others, particularly in Ethiopia. Even in facilities that aren’t deemed overcrowded, there is inadequate nutrition, and poor sanitation where detainees in concentration camps suffer from health problems, putting them at particular risk of the COVID-19 pandemic. In order to inform this situation, the Ethiopian Diaspora community condemned through serious demonstrations all over the world. Among them, the Diaspora community of Canada condemned the situation in the country and shown solidarity by organized large demonstration in the capital city of Canada, Ottawa on February 16, 2020.

Therefore, this is to impose to stop brutalities being perpetrated by the government security force against the civil society, members and supporters of political opposition partiesIn addition, we insist on unconditionally release of all arbitrarily detained journalists, officials, members and supporters of opposition political parties to stop the potential spread of this pandemic COVID-19.

Advertisement

WIFE SHEDS LIGHT ON HUSBAND’S ORDEAL IN SECURITY CRACK DOWN

Image may contain: 1 person, standing

The handcuffed picture of Abdo Abajobir caused a social media uproar yesterday

(Oromia, April 25/2020) – The wife of a man whose handcuffed picture provoked the ire of many on Ethiopian social media spoke to the BBC Afaan Oromo that “he was beaten” before being escorted to a police station.

The picture of Abdo Abajobir, an employee of Oromia education Bureau in Jimma Zone, Cherkosa Wereda, surrounded by heavily armed special forces of the regional state caused a social media uproar yesterday, with prominent Oromo politician/activist Jawar Mohammed calling it security forces’ attempt of “restoration of fear through terror.” The picture was taken last Wednesday.

According to his wife Jamila Abaraya, the armed security forces “surrounded our residence at around 5:30 PM, breached the door and went in. They then handcuffed him and took him away while beating him.”

“It is hard to describe what has taken place; it looked like they were there to film a movie not to arrest one individual; our compound was flooded with the police,” said Jamila. The police have also searched the house of Abdo Abajobir, a father of three and a resident of the same wereda. According to his wife, he belongs to no political party. “If someone is not following the political line of the wereda, he is considered as belonging to the opposition,” she said.

Other residents of the werea also told the BBC Afaan Oromo that more houses were searched and more people were arrested on the same day. Arabu Khalifa, another resident, said. “We are not members of any of the political parties. We are proud of our identities; we sympathize for people but they accuse us of having relations with the Oromo Liberation Front (OLF), Arabu said.

The security forces have said that they were searching for “various weapons and a roadmap to kill people inside Abdo Abajobir,” his wife said. “They told him there were weapons in our residence and that they will not leave without taking them. He told them they can ‘demolish the house if you wish to and search; you will not find anything,’” Jamila quoted her husband as saying.

Security forces have found no weapons but plastic toy guns the kids were playing with and one history book, which they took with them, according to her. “They could have summoned him with an invitation letter, but instead they handcuffed him like a bandit and took him to a detention facility where there are many people,” she said and expressed her fears that her husband could be exposed to the COVID-19.

She said that since his arrest yesterday, her husband has not been given chances to speak to the police. The BBC Afaan Oromo said its attempts to speak with the wereda administration and wereda scrutiny officials and were to no avail. AS

Ergaa ummata waanti narratti ta’e ifa sinii hin taaneef

Barreeffamni armaan gadii kun Birhanemeskel Abebe sagni kaleessa Afaan Amaaraatiin fuula Facebook isaanirratti gadhisame. Anis ergaa kana namni lammii Oromoo ta’e martuu akka beekuuf jedheen, hamma danda’ame gabaabsee afaan Oromootti hiikuuf yaaleera. Dubbisa Gaarii! Hunde Tilahun

I/ KAAYYOO PIROPOGANDAA SOBAA
1.Dhihoo kana warri bulchiinsa sirna durii leellisaniifi jijjiirama kana booda warri dhalatan kanneen akka itiyoo 360 namoota adda addaatti fayyadamuun anaafi ummata Oromoo irratti duulli isaan banan itti fufee jira.

2.Kayyoon maqa balleessi kanaas maqaa gaariin ani qabu irratti dhoqqee dibuun lammilee itophiyaa birratti, keessattuu warra afaan amaaraa dubbatan birratti summii dibuun,gaaffii ummata Oromoo galagalchuun akka waan nuti itophiyaa jigsinee biyya biraa ijaaruuf deemnutti oddeessun,Zaranyaaf abba dabaree maqaa jedhu kennuun warreen afaan amaaraa dubbatan biratti shakkii uumuun fudhatama dhabsiisuuf shira hin milkoofne gochuudha.

3.Dana’oon,Zaranyaafi warri shiraan beekamu kun kana duras namoota akka koo biyya isaanii jaalataniifi walqixxummaa leellisan irratti duula sobaa banuun gaaffii ummatni Ertiraa Federeeshina gaafatan “nuti lafa malee ummata isaa hin barbaannu ” jechuudhaan ummata dhiibanii Itophiyaa qarqara bishaanii akka isheen hin qabaanne godhaniiru.
Ummata Tigraay jibbanii TPLF uumaniiru,Ummata Oromoof barumsi afaan amaaraatiin kennamu qaba jechuun Jeneraal Taaddasaa Birruufi gaggeesitoota Macaaf Tuulamaa ajjeesuun ABO dhalaniiru. Tokkummaafi walqixxummaa ummata Itophiyaaf qabsooftuu jechuunis kaneen akka Hayilee Fidaa fi Sannaay Likefaa nyaatanii Dargii uumaniiru. Ogadeen,Sidaamaaf Gaambeellafi bakka adda addaatti yakkaaf badii hojjataniin tokkummaa biyyaa irratti waan hin irraanfatamne dalaganiiru.

4. Gaggeessummaa ummata Oromootiin jijjiramni Itophiyaa keessatti gaaffiin walqixummaafi haqaa deebii argachuu yoo baate haala amma jirtuun gara waraana wal waliinitti yoo galte Itophiyaan akka diigamtu lammiileen hunduu ni beeku.
Ani jijjiirama kana kanan deegaruufi namni biraas akka deegaru kanin gorsuuf balaa kana hambisuun biyya hundaaf taatu ijaaruufi.

5.Faallaa kanaan bara Dargiif TPLF Awurooppafi Ameerikaa warri turanifi leellistoota sirna bulchiinsa durii kan ta’an Itophiyaa dimokraatawaa taate osoo hin taane sirna Hayilasilasee boolla kaasuun ummata Itophiyaa 80% afaan amaaraa hin dubbanne dirqiin afaan tokko aadaa tokko deebisanii ijaaruudha.

6.Warri shiraaf Zaranyummaa isaaniin beekaman kun abjuu isaanii milkeessuuf kaardii Amaaraaf Itophiyaa wal jala jijjiruun taphatu. Karaa tokkoon abukaatoo ummata amaaraa fakkachuun ummata Itophiyaa kaanirra keessattu ummata Oromoo irra adda baasuun Amaarri dhiitameera sirba jettu sirbaa,naannoo Amaaraatti maqaa,hojiifi sirbi isaanii kanuma.

7.karaa biraatiin Oromiyaa(Finfinnee)gaafa dhufan immo tokkummaa Itophiyaatti kan amanan fakkaachuun lammiilee afaan amaaraa dubbatan goyyomsuuf Itophiyaa ykn du’a jechuun boo’u.
Kanarra darbuunis amala gaararra isaanii dhoksuuf Finfinnee dabalatee Harariifi kibba Itophiyaatti maqaalee adda addaa fayyadamuun akka kottee duudaa itti duuluun qabeenya isaanii nyaachuun ummata Itophiyaa kaan waliin akka inni walii hin galle gochuun itti fayyadamu.

9. Kanaafidha Afaan Oromoo akkuma Afaan Amaaraa afaan hojii federaalaa hata’u,walqixxummaan sabaaf sablammii haakabajamu waan jennuuf lammiilee Oromoo Itophiyaa warra abba dabaree,Zaranyaa jechuun maqaa isaanii isa sirrii nuuf kennuuf kan fiigan.

10. Yeroo ammaas duulli jibbaafi maqa baleessiin anaratti baname Kaayoon isaa namoota ilaalcha akka koo qaban miidhuu,biyya afaan tokko aadaa tokko amantii tokko qabdu(Assimilationist) ijaarra jechuun abjuu biraa keessa galaniiru.

11.Ani ummata Oromoo birattis ta’e lammiilee Itophiyaa kaan biratti maqaa gaariin ani qabu kan ijaarame waggoota bayeef tokkummaas gaaffii haqa Oromoo karaa ifaafi dhugaa ta’een ibsaa waanin tureefi.

12.Maqaa koo inni gaariin maalaqa ummata ykn dhiiga namaatiin kan laaqame miti

II/ Modeela lola fi karaa ittiin mo’iinsa isaanii

13.Waan 3 jedheen barreeffama koo xumura.
Namoonni shiraan beekaman kun Itophiyaa keessatti walqixxummaa fi haqni akka hin jiraanne waraana karaa sadiin gaggeessaa akka jiran beekuun barbaachisaadha.

14. Keessattuu waraana kana keessatti diinni inni guddaan ummata Oromoo waan ta’eef waranoota sadan armaan gadii mo’uuf sabaaf sablammii walqixxummaan amanan ijaaruun Itophiyaa haaraa ijaruuf qopha’uu qaba.

15. Namoonni kun biyya aadaa,afaan,amantii tokko qabdu ijaaruuf ifatti waraanni isaan banan isaan kana.

15.1. Inni jalqabaa lammiilee Itophiyaa walqixxummatti amanan,gaggeesitoota jijjiiramaa,aktivistootafi abbootii qabeenyaa keessattuu ummata Oromoof sidaamaa kallattiin miidhuu (direct violence ) karaa isa jalqabaaf filatamaadha. Duulli anarratti banames qaama waraana isa kanaati.kayoo3Kanaaf akka isaan gargaaru miidiyaalee maqa baleessiif sobaa 100 ol banataniiru.
Duuti naannoo Oromiyaa,Amaaraaf sidaamaatti ta’es qaama karoora kanaati.

15.2. Waraanni inni lammaffaa tokkumaaf walqixxummaa Itophiyaa irratti kan hojjatan keessattuu Oromoo, Somaalee fi Sidaamaa fi kkf irratti lola ijaarsa (structural war ) banuudha.
Ummanni Itophiyaa keessattu ummatni jijjirama kana fide ummatni Oromoo waanti baruu qabu Dargiif TPLF dhufanii haadeeman malee birookrasiin,ijaarsi magaalaa,ijaarsi dhabbilee amantii,ijaarsi ikoonomii,ijaarsi aadaa,ijaarsi miidiyaalee ammas kan yero Hayilesillaaseeti.
Jijjiirama kana booda jarri kun yeroo Dargiif TPLF jiru bakka itti dhokatanii ka’aa jiru. Humna biyyaafi biyya alaa jiru walitti fiduun ijaarsa sirna Hayilasilasee ACTIVE gochuuf (structural war ) bananiiru.

15.3 waraanni inni sadaffaan lammiilee Itophiyaa tokkummaaf walqixxummaa leellisuun (progressive) ta’an irratti waraana aadaa banuudha (Cultural war).
Fakkeenyaaf namni afaan amaaraa dubbatu lammii Itophiyaaf ammaya’a akka ta’e kaan immoo kan afaan oromoo ykn afaan saba biraa dubbatu zaranyaaf boodatti hafaa akka ta’e godhanii sammuu irratti hojjachuu.

CUUNFAA
16. Torban tokkoof kaan immoo waggoottan lamaan darbaniif duulli narratti baname rakko dhuunfaa narraa qabatanii miti. Isaan kun qaxaramtootafi loltoota jara kanaa waan ta’aniifi, duulli kunis anaratti qofa osoo hin taane qamoolee tokkumaafi walqixxummaa leellisan hundarattidha.

%d bloggers like this: