Tarkaanfii Lagannaa Nyaataa Hooganootaafi Qondaalota ABO Geessees Fi Haala Keessa Jiran

(A4O, Gabaasa Addaa, Finfinnee, 14/02/2022) Tarkaanfii lagannaa nyaataa Hooganooti fi Qondaaloti ABO hidhaa keessa jiran gaggeessanii fi haala isaan keessa jiran irratti gabaasa addaa qindeeffame.

Hoogganootni fi qondaalotni ABO kanneen akka :

Jaal Mikaa’el Booran,

Jaal Kennesaa Ayyaanaa,

Jaal Lammii Beenyaa,

Jaal Dawwit Abdataa,

Jaal Battee Urgessaa fi

Jaal Gadaa Gabbisaa kan jedhaman miseensota fi hoggantoota ABO biroo waliin yeroo turtii waggaa lamaaf hidhaa Keessa turuun ni yaadatama.

Waggaa lamaan kana kessatti garii isaanii manni murtii bilisa isaan gadhiisee, garii isaanii abbaa Alangaa <<himata irraa hin qabu, >> jedhee, kaan ammoo himatni homaatuu osoo itti hin dhihaatiin haala ulfaataa ilmaan namaaf hin malle keesaatti bakka tokkorraa bakka biraatti adaraa kennamaa dabarsan.

Manni murtii adeemsa seeraan bilisa isaan godhus Koomishiniin Poolisii Oromiyaa itti cichee isaan gadhiisuu dide.

Dhimma isaanii yeroo gaafataniis, Poolisiis ta’e qoratan, << Dhimmi keessan nu bira miti, furmaata isiniif kennuu hin dandeenyuu! >> deebii jedhu argataa turan.

Baatii jahan darbe ammoo bakka maatii, abukaatoo fi ummatni isaan hin arginetti geessanii dhoksaatti hidhan. Gaaffii mirgaa isaan deddeebisanii kaasaa turaniif afaaniin sobuu malee falli hin argamne.

Kanaaf isaaniis dhumarratti hidhaa seeraan alaa, roorroo fi daba kana jalatti roorrifamaa jiraachuurra du’a nuuf wayya jedhanii takkaahuu hiikamuu ykn kabajaan falmataa du’uuf murteessanii waliif kakachuun gaafa Guraandhala 1, 2022 lagannaa nyaataa eegalan.

Yeroo kanatti qondaalotni Koomishiniin Poolisii Oromiyaa itti deddeebi’an, << Dhimmi keessan guyyaa muraasa keessatti furamaa nyaata nyaadhaa!>> jedhanii kadhatan. Isaanis, << takkaahuu ammuma nu furaa, ykn nutu of fura!>> jechuun ejjennoo isaaniitti cichan.

Kana gidduutti gaafa 05/02/2022 Jaal Kennesaa Ayyaanaa waan laaffataniif hospitaala geeffamanii yaalii xiqqoo booda deebifamanii lagannaa eegalanii guyyaa saddeet booda lubbuu isaaniif waan sodaataniif bakka dhoksaatii isaan baasuun Q/P/B/Magaalaa Buraayyuutti isaan darbatan.

Achitti lagannaa waan itti fufaniif gaafa guyyaa kurnaffaa manguddoonni Waldaa Maccaa fi Tuulamaa, Abbootiin Gadaa fi Haadholii Siiqqee marga qabatanii jilbeenfatanii itti booyan.

Obbo Dirribii Damisee fi Pirooeser Asaffaa Tafarraa isaan keessatti argamu. Isaanis haala suukanneessaa keessatti dararaman ibsaniifi , << hidhaan seeraan alaa fi roorroo hamtuu kana keessa hiikamuu ykn murtii keenyan of furuu qabna!>> ejjennoo jedhu ibsaniif.

Yeroo kanatti manguddoonni jilbeenfatanii, << Nuti gama keenyaan dirqama ofitti fudhannee dhiibbaa kamuu ni goona, isin hanga tole nuuf jettanitti hin deemnu!>> jechuun imimmaan buusanii isaan kadhatan. Hoogganooti fi qondaaltonni ABOs kabaja manguddootaaf jecha mana yaalaa deemuuf waliigalan.

Haala Kanan gaafa guyyaa kurnaffaa galgala hospitaala seenanii gaafa guyyaa kudha tokkoffaa hospitaala Poolisii fi Beetezaataatti yaalaman.

Qormaata hospitaalatti taasifamaniin Jaal Battee Urgessaa dhibee tiruuf saaxilamuun hubatame. Hundi isaaniituu miidhaa qaamaaf waan saaxilamaniif hanga qaamni isaanii deebisee of danda’utti guyyaa Shanan itti aanan nyaata sasalphaa ogeessi fayyaa tartiibaan akka fayyadaman gorse fudhatu. Amma nyaata sasalphaa eegalaniiru.

Ethiopia Government forces kill 14 civilians in Oromia

Ethiopian Human Rights Commission, the independent organization funded by the Government of Ethiopia, today exposed the assassination of 14 civilians in Oromia Region by the Oromia Special Force at the end of last November.

The traditional leader of Kereyu – Abba Geda Kedir Hassen, is among the 14 civilians killed (described as ‘extra judicial killing’ in the report) by the Oromia special force, according to the report of the Commission released today. The report stated that the revenge killing by the Oromia special forces has occurred around Fentale – Metehara area in Oromia region of Ethiopia a day after 11 Oromia special force members are killed by unknown armed group.

The 8 pages report of the Commission has interviewed 46 witnesses. The report released in Amharic language stated that before killing the civilians the Oromia Special force members has taken the 30 civilians and made 14 of them to lie on the ground and assassinated them.

It is stated that before taking them to the bush for assassination, the members of the special forces of Oromia have asked the dead to tell them who killed their 11 colleges (members of Oromia Special forces) the previous day.

After the brutal revenge killings of the 14 civilians who are members of the Kereyu Michle Geda Jilla tribe, the relatives of the dead are forbidden by the killers (members of Oromia Special forces) from taking and burying their family members, according to the report. So far neither Oromia Police nor the attorney general of the region or that of Ethiopia has responded for the investigation of the Commission.

It is recalled that about a week ago, at the outskirt of Addis Ababa around Burayu area 3 civilians (followers of the Ethiopian Orthodox Church) are killed by the Oromia special force members during the celebration of Ethiopia’s Timkat (Epiphany). The three civilians are allegedly killed for weaving Ethiopia’s old smooth green, yellow and red colored flag.

Following the killing Ethiopia Government Communication Service head Legesse Tulu has indicated that the issue is being investigated. Meanwhile so far neither the Oromia Region nor the federal Government of Ethiopia has issued public statement about who from the Oromia special force have assassinated the three individuals and what action has been taken against them.

The Commission in its report urged the Government of Ethiopia to compensate the relatives of the people who lost their lives and those who are sustaining severe injuries due to the attack by the Oromia special forces.

Before the investigation of the Commission, the Government media at the time reported that the 14 civilians are killed by the armed group designated as a terrorist group in Ethiopia – Oromia Liberation Front (OLF-Shene).

በከረዩ የሚችሌ ገዳ የጅላ አባላት ግድያ ላይ የተደረገ የምርመራ ሪፖርት

የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) በኦሮሚያ ክልል ምሥራቅ ሸዋ ዞን ፈንታሌ ወረዳ በኅዳር 22 ቀን 2014 ዓ.ም. የከረዩ የሚችሌ ገዳ አባላት አርዳ ጅላ ላይ በተፈጸመ ጥቃት የሕይወትና የአካል ጉዳት ስለመፈጸሙ በደረሰው ጥቆማ መሰረት፣ ከታኅሣሥ 7 እስከ ታኅሣሥ 12 ቀን 2014 ዓ.ም. በቦታው በመገኘት ምርመራ አካሂዷል።

Some of Karrayyu’s Gadda Michille leaders, Councilors and Qallu (Spiritual leaders) who were executed on December 1, 2021
%d bloggers like this: