Mass Arrests in Oromia: three months Report

Mass Arrests in Oromia: three months Report

Oromia: Over 200 Oromo people are estimated to have been arrested, and hundreds, likely more, have been victims of enforced disappearances in the last three months-January, February and March 2019. The following innocents are arrested because of their political views from various region of Oromia.


1. B/saa Gammachuu Dabalaa
2. B/saa Gadaa Eebbisaa
3. Daldalaa Abarraa Nagaasaa
4. Balaayi Ayyana
5. B/saa Biqilaa
6. Geetaachoo Dhufeeraa
7. Waaktolaa Shifarraa
8. Nuuraddiin Mulaatu
9. Sittiinaa Yilmaa
10. Dajanee Mammoo
11. Lamaa Fayyisaa
12. Jiksaa Fayyeeraa
13. Boonsaa.
14. Fayyisaa Lammaa.
15. Dajenee kitabaa
16. Kaasayee_Qananiisa
17. Olii_Durumaa
18. Qabsoo Durumaa
19. Mangee_tafarii
20. Sefu Amanuu Akiyi.
21. Lalisaa Baayisaa
22. Daggafaa Bayyanaa
23. Zarihun Caannaalo
24. Solomoon Dheeressa.
25. Dr Mitikuu Getaacho
26. Abbebe Maammoo
27. Lataa Taammane.
28. Leeqaa Fiqaadu.
29. Gammachu Takile.
30. Toomaas Takile.
31. Tamasgen Adunyaa.
32. Lataa Getacho
33. Firdisaa Nagaasaa.
34. Obbo Fiqiruu Nagaasaa
35. Aagee Hambisa
36. Ragu’eel Hayiluu
37. Yisiyaq Zaalalam
38. Henook Yohaanis
39. Burqaa Biraanuu
40. Shanqoo Solomoon
41. Eliyas Tasfaye
42. Qabbannaa Taarikuu.
43. Laggesee Abeetu.
45. Iddoosaa Geetachoo.
46. Gammachis Baqqalaa
47. Abdi Imaanaa.
48. Ibsa Igazu
49. Eebbisaa
50. Abdi Maammo.
51. Fiqiru Moosisa.
52. Amanu ‘el Adunyaa
53. Indaaloo Tamasgeen.
54. Oljirraa Qixxaataa.
55. Tafarii Galaan
56. Zalalem Adaamuu.
57. Warquu Abeetuu.
58. Jibiriil Isaa
59, Naasir Iisaa
60. Maammee Zeenuu
61. Musxafaa Abshiruu
62. Eliyaas Saalii
63. Balaayi Kabbadee
64. OBBO Molaatuu Oljirraa
65. Dashuraa Molaatuu
66. Wandimmee Molaatuu
67. Ahimad Saafii Tujjuu
68. Aadam Maammad Usmaanaa
69. Kadiir Maammaa Hajjii fi
70. Sabboona Abdii
71, Abbaa Gadaa Abbabee Booranaa
72, Abbaa Gadaa Lataa Abiishee
73, Taakkalaa dhugaasaa
74, Eebbaa Gindaabaa
75, Zakkaariyaas Muktaar
76, Dastaa wushaa
77, Tokkummaa Himsarmuu
78, Nagarii Tarfaa
79, Assabaa Namoomsaa
80, Tashoomaa Dhufeeraa
81, Dinqaa Dheeressaa
82, Amsaaluu Baqqaanaa
83 Amsaaluu Abdiisaa
84, Addunyaa Garbii
85, Guddataa Gammadaa
86, Faqqadaa Alamuu
87, Gaaddisaa Nagarii
88, Margaa Abdiisaa
89 ,Taaddasaa Baay’isaa
90, Taarikuu Dassaaleny
91, Olaanaa Abarraa
92 Jaal Amaan Filee
93. Jaal Dambii Tashoomaa
94. Jaal Faqqadaa Raggaasaa
95. Kolonel Gammachuu Ayyaanaa
96. Dinqiisaa Qannoo
97. Bar/Siidaa waaqoo
98. Taarikuu Daadee
99. Harsuu Areerii
100. Lookoo Galchuu
101. Yemanu Zawudee
102. Odaa Badhuu
103. kaadiroo Ibirayiim
104. Xahaa Koonnoo
105. Xahiir Qasiim
106. Qaasim Duubee
107. Handuqqee Aliyee
108. Alamuu Xulii
109. koonnoo sokora
110. Odaa Badhuu
111. Abduqadiri Qaasim
112. Bar/Biqilaa Tolaasa
113. Siraaji Hesaa
114. Beenyaa Deenus
115. Bisilee Waaqoo
116. Qamariyaa Usuman
117. Sittiina Shifarraa
118. Lidiyaa Teessoo
119. Saaraa waaqoo
120.. Abdoo Ilaalaa kafaala
121. Tarikuu Goobana
122. Odaa Uturaa
123. Taarikuu Dhugoo
124. Barbaree Denishoo
125. Sheek Addisuu
126. Galataa Galaanoo
127. Hayiimanooti Alamuu
128. Shuree
129. Guyyee xephelloo
130. Katamaa shawulee
131. Kifilee Jisoo
132. Abiraam
133. Tadelee komolla
134. Shamsuu
135. Hassan Yusufi
136. Kadiir Hasan
137. Asaffaa Shuunte
138. Note Neenqo
139. Bariisoo Neenqo
140. Zeedagem
141. Xilawuu Barraqoo
142. Gannoo sirbaa
143. Damaqaa salaqaa
144. Ahanadi muummee Bulti
145. Abbittii seefee
146. Gammadaa Halakee
147. Xilahuun Baanataa
148. Neenqa Daadhii
149. Jaarsoo Abbaa waaqo
150. Canaa Girjaa
151. Gololcha Haroo
152. Haroo Dooyyoo
153. Geedoo Tuundhee
154. Madaksaa Fiixee
155. Gololchaa Gobanaa
156. Duubaa yaachisii
157. Turee xisoo
158. Mijuu Adulaa
159. Daadhii Dhadachaa
160. Dajanee Qilxaa
161. Goobanaa Didoo
162. Duubee Xiso
163. Maammoo Adulaa
164. Mijuu Adolaa
166. Edema Eliyaas
167. Taddesee Halake
168. Ayele Eliyas
169. Lamnaa Tafarraa
170. Sharifi Ahmed
171. Saalii
172. Barraaqoo.
173. Adunyaa Kaasaye
174. Fisahaa
175. Urrreessaa Asafa
176. Ijaaraa Taaddasaa
177. Baaccuu Margaa
178. Bushii Deesisaa
179. Gololcha Goobanaa
180. Duubaa Yaachis
181. Turee Xissoo
182. Duubee Xissoo
183. Dejenee Qilxaa Goloo
184. Guutuu Qana’aa
185. Moosisaa,
186. Jaafar Mahaammad-Saanii
187. Abdi Yaree
188. Yaasin Ispharaa
189. Boontuu Waaqwayyaa
190. Boonsaa Hayiluu
191. Er. Daandii Garbooshee
192. Eebbisaa Getaachoo
193. Lookoo Yohaannis
194. Ingidaa Qusii
195. Jafar Yusuuf
196. Lammaa Uraagoo
197. Baqqalaa Galchuu
198. Sintaayyoo Kabbadaa
199. Dambii Turee
200. Shukurii

 

Advertisement
%d bloggers like this: