Ergaa ummata waanti narratti ta’e ifa sinii hin taaneef

Barreeffamni armaan gadii kun Birhanemeskel Abebe sagni kaleessa Afaan Amaaraatiin fuula Facebook isaanirratti gadhisame. Anis ergaa kana namni lammii Oromoo ta’e martuu akka beekuuf jedheen, hamma danda’ame gabaabsee afaan Oromootti hiikuuf yaaleera. Dubbisa Gaarii! Hunde Tilahun

I/ KAAYYOO PIROPOGANDAA SOBAA
1.Dhihoo kana warri bulchiinsa sirna durii leellisaniifi jijjiirama kana booda warri dhalatan kanneen akka itiyoo 360 namoota adda addaatti fayyadamuun anaafi ummata Oromoo irratti duulli isaan banan itti fufee jira.

2.Kayyoon maqa balleessi kanaas maqaa gaariin ani qabu irratti dhoqqee dibuun lammilee itophiyaa birratti, keessattuu warra afaan amaaraa dubbatan birratti summii dibuun,gaaffii ummata Oromoo galagalchuun akka waan nuti itophiyaa jigsinee biyya biraa ijaaruuf deemnutti oddeessun,Zaranyaaf abba dabaree maqaa jedhu kennuun warreen afaan amaaraa dubbatan biratti shakkii uumuun fudhatama dhabsiisuuf shira hin milkoofne gochuudha.

3.Dana’oon,Zaranyaafi warri shiraan beekamu kun kana duras namoota akka koo biyya isaanii jaalataniifi walqixxummaa leellisan irratti duula sobaa banuun gaaffii ummatni Ertiraa Federeeshina gaafatan “nuti lafa malee ummata isaa hin barbaannu ” jechuudhaan ummata dhiibanii Itophiyaa qarqara bishaanii akka isheen hin qabaanne godhaniiru.
Ummata Tigraay jibbanii TPLF uumaniiru,Ummata Oromoof barumsi afaan amaaraatiin kennamu qaba jechuun Jeneraal Taaddasaa Birruufi gaggeesitoota Macaaf Tuulamaa ajjeesuun ABO dhalaniiru. Tokkummaafi walqixxummaa ummata Itophiyaaf qabsooftuu jechuunis kaneen akka Hayilee Fidaa fi Sannaay Likefaa nyaatanii Dargii uumaniiru. Ogadeen,Sidaamaaf Gaambeellafi bakka adda addaatti yakkaaf badii hojjataniin tokkummaa biyyaa irratti waan hin irraanfatamne dalaganiiru.

4. Gaggeessummaa ummata Oromootiin jijjiramni Itophiyaa keessatti gaaffiin walqixummaafi haqaa deebii argachuu yoo baate haala amma jirtuun gara waraana wal waliinitti yoo galte Itophiyaan akka diigamtu lammiileen hunduu ni beeku.
Ani jijjiirama kana kanan deegaruufi namni biraas akka deegaru kanin gorsuuf balaa kana hambisuun biyya hundaaf taatu ijaaruufi.

5.Faallaa kanaan bara Dargiif TPLF Awurooppafi Ameerikaa warri turanifi leellistoota sirna bulchiinsa durii kan ta’an Itophiyaa dimokraatawaa taate osoo hin taane sirna Hayilasilasee boolla kaasuun ummata Itophiyaa 80% afaan amaaraa hin dubbanne dirqiin afaan tokko aadaa tokko deebisanii ijaaruudha.

6.Warri shiraaf Zaranyummaa isaaniin beekaman kun abjuu isaanii milkeessuuf kaardii Amaaraaf Itophiyaa wal jala jijjiruun taphatu. Karaa tokkoon abukaatoo ummata amaaraa fakkachuun ummata Itophiyaa kaanirra keessattu ummata Oromoo irra adda baasuun Amaarri dhiitameera sirba jettu sirbaa,naannoo Amaaraatti maqaa,hojiifi sirbi isaanii kanuma.

7.karaa biraatiin Oromiyaa(Finfinnee)gaafa dhufan immo tokkummaa Itophiyaatti kan amanan fakkaachuun lammiilee afaan amaaraa dubbatan goyyomsuuf Itophiyaa ykn du’a jechuun boo’u.
Kanarra darbuunis amala gaararra isaanii dhoksuuf Finfinnee dabalatee Harariifi kibba Itophiyaatti maqaalee adda addaa fayyadamuun akka kottee duudaa itti duuluun qabeenya isaanii nyaachuun ummata Itophiyaa kaan waliin akka inni walii hin galle gochuun itti fayyadamu.

9. Kanaafidha Afaan Oromoo akkuma Afaan Amaaraa afaan hojii federaalaa hata’u,walqixxummaan sabaaf sablammii haakabajamu waan jennuuf lammiilee Oromoo Itophiyaa warra abba dabaree,Zaranyaa jechuun maqaa isaanii isa sirrii nuuf kennuuf kan fiigan.

10. Yeroo ammaas duulli jibbaafi maqa baleessiin anaratti baname Kaayoon isaa namoota ilaalcha akka koo qaban miidhuu,biyya afaan tokko aadaa tokko amantii tokko qabdu(Assimilationist) ijaarra jechuun abjuu biraa keessa galaniiru.

11.Ani ummata Oromoo birattis ta’e lammiilee Itophiyaa kaan biratti maqaa gaariin ani qabu kan ijaarame waggoota bayeef tokkummaas gaaffii haqa Oromoo karaa ifaafi dhugaa ta’een ibsaa waanin tureefi.

12.Maqaa koo inni gaariin maalaqa ummata ykn dhiiga namaatiin kan laaqame miti

II/ Modeela lola fi karaa ittiin mo’iinsa isaanii

13.Waan 3 jedheen barreeffama koo xumura.
Namoonni shiraan beekaman kun Itophiyaa keessatti walqixxummaa fi haqni akka hin jiraanne waraana karaa sadiin gaggeessaa akka jiran beekuun barbaachisaadha.

14. Keessattuu waraana kana keessatti diinni inni guddaan ummata Oromoo waan ta’eef waranoota sadan armaan gadii mo’uuf sabaaf sablammii walqixxummaan amanan ijaaruun Itophiyaa haaraa ijaruuf qopha’uu qaba.

15. Namoonni kun biyya aadaa,afaan,amantii tokko qabdu ijaaruuf ifatti waraanni isaan banan isaan kana.

15.1. Inni jalqabaa lammiilee Itophiyaa walqixxummatti amanan,gaggeesitoota jijjiiramaa,aktivistootafi abbootii qabeenyaa keessattuu ummata Oromoof sidaamaa kallattiin miidhuu (direct violence ) karaa isa jalqabaaf filatamaadha. Duulli anarratti banames qaama waraana isa kanaati.kayoo3Kanaaf akka isaan gargaaru miidiyaalee maqa baleessiif sobaa 100 ol banataniiru.
Duuti naannoo Oromiyaa,Amaaraaf sidaamaatti ta’es qaama karoora kanaati.

15.2. Waraanni inni lammaffaa tokkumaaf walqixxummaa Itophiyaa irratti kan hojjatan keessattuu Oromoo, Somaalee fi Sidaamaa fi kkf irratti lola ijaarsa (structural war ) banuudha.
Ummanni Itophiyaa keessattu ummatni jijjirama kana fide ummatni Oromoo waanti baruu qabu Dargiif TPLF dhufanii haadeeman malee birookrasiin,ijaarsi magaalaa,ijaarsi dhabbilee amantii,ijaarsi ikoonomii,ijaarsi aadaa,ijaarsi miidiyaalee ammas kan yero Hayilesillaaseeti.
Jijjiirama kana booda jarri kun yeroo Dargiif TPLF jiru bakka itti dhokatanii ka’aa jiru. Humna biyyaafi biyya alaa jiru walitti fiduun ijaarsa sirna Hayilasilasee ACTIVE gochuuf (structural war ) bananiiru.

15.3 waraanni inni sadaffaan lammiilee Itophiyaa tokkummaaf walqixxummaa leellisuun (progressive) ta’an irratti waraana aadaa banuudha (Cultural war).
Fakkeenyaaf namni afaan amaaraa dubbatu lammii Itophiyaaf ammaya’a akka ta’e kaan immoo kan afaan oromoo ykn afaan saba biraa dubbatu zaranyaaf boodatti hafaa akka ta’e godhanii sammuu irratti hojjachuu.

CUUNFAA
16. Torban tokkoof kaan immoo waggoottan lamaan darbaniif duulli narratti baname rakko dhuunfaa narraa qabatanii miti. Isaan kun qaxaramtootafi loltoota jara kanaa waan ta’aniifi, duulli kunis anaratti qofa osoo hin taane qamoolee tokkumaafi walqixxummaa leellisan hundarattidha.

Advertisement

About advocacy4oromia

The aim of Advocacy for Oromia-A4O is to advocate for the people’s causes to bring about beneficial outcomes in which the people able to resolve to their issues and concerns to control over their lives. Advocacy for Oromia may provide information and advice in order to assist people to take action to resolve their own concerns. It is engaged in promoting and advancing causes of disadvantaged people to ensure that their voice is heard and responded to. The organisation also committed to assist the integration of people with refugee background in the Australian society through the provision of culturally-sensitive services.

Posted on April 20, 2020, in Events, Finfinne, Information, Oromia. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: