FGM Education Program

A4O FGMThe FGM Education Program is a community based reproductive health programme set up in response to the rising number of FGM women settling in Victoria from Oromia, East Africa that practice FGM. FGM, which is also known as female circumcision, refers to the practice of partial or complete removal or cutting of the external female genitalia. The procedure is most often performed on girls or young women.

The aim of the program is to prevent the practice of FGM in Victoria and to minimise the health and psychological impact of the practice for women, girls and their families affected by, or at risk of, FGM, to address the social determinants of FGM for linguistically diverse (CALD) communities, particularly Oromo community in Victoria Australia.

The objectives of the Programme are to provide improved reproductive health care services for women affected by FGM through provider training and support, and to prevent the occurrence of FGM in Victoria through individual, family and community education and health promotion.

The key Programme activities include:

  • The provision of FGM community education
  • The development of FGM education resources for Oromo community in Victoria
  • Promote community awareness on the health and psychosocial effects of the practice of FGM and the illegality of the practice.
  • Develop culturally appropriate information and education resources for women and their communities.
  • Promote professional awareness on the legal aspects of the practice of FGM and the psychosocial effects.

Shamarran Kitaanuu: Sirnaa fi Gochaa Laaleessaa

Gochaan kun maqaa addaddaan beekama. Hawaasa Oromoo garii keessatti “dhaqna-qabaa” jedhama. Bakka kaanitti immoo ” “kitaanaa” jedhu. Gochaan qaama saala shamarranii  muruu kun maqaan addaddaatti beekamus, gachaan isaa walfakkii qaba.  Garuu, sadarkaa fi akkaataan gochaa kana itti raawwatan addaddummaa ni qaba. Kitaanaan kun rakkoo fayyaa fiduu bira darbee, lubbuu illee yerii itti galaafatu ni qaba. Haata’uutii, sababni kittaanummaan kun itti raawwatamu hubannaa fi ka’umsa irraa ka’u addaddaa ni qaba.

Qorannoon armaan gadii kun hundee fi hubannoo dhaqna-qabaa biyyoota garaa garaa keessatti raawwatamaa turee fi jiru irratti kan qophaa’ee dha.

In Oromia, circumcision is performed on both boys and girls either in early infancy or at the time of marriage. Female circumcision is desirable but optional, while male circumcision is considered mandatory for reasons of health/hygiene and social acceptance, as well as religious law for Muslims. The community is very concerned that some of their boys who were born in refugee camps still have not been circumcised, as the Department of Health and Social Service pays for them in older children only if medically indicated, and the cost for a routine procedure with general anesthesia is over two thousand dollars. The urologists at Children’s Hospital in Seattle may be willing to do the procedure with just local anesthetics in a cooperative patient but would need a special referral.

HARKA GAARII: Kittaanaan Balaa Malee, Galaa Hin Qabu!
Kittaanaan dubaraa gochaa barsiifannaa badaa keessatti ramadamuu dha. Gochaan kun Oromiyaa keessatti yeroo dheeraaf waan tureef, akka aadaatti ilaalama. Garuu, kittaanaan gochaa umurii ijoollummaatti raawwatamuu dha.
Gochuun kun shamarran irratti balaa guddaa fida; bara jireenyaa isaanii guutuu rakkoof isaan saaxiluu dha. Qaama saalaa seelessuun, amala shamarranii hin siilessu!!
Harki Gaariin, dhala ofii hin hiraarsu!!
Kitaanaa
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: