Dhaabbileen Oromoo Jaatamaa ol Ta’an Marii Biyyalessaa Irratti Yaaddoo Qaban Ibsan

Finfinnee, Amajjii 21/2022-Dhaabbileen hawaasaa Oromoo jaatamaa ol ta’an hundeeffamuu Komishiini Marii Biyyalessaa Itoophiyaa ilaalchisuun ibsa kennan. Yeroo jalqabaaf dhaabbilee Sivikii, Falmattoota Mirga Dhala Namaa fi Waldaalee Hawaaasaa Oromoo idil-addunyaa walitti dhufanii marii biyyaalessaa adeemsifamuuf jiru irratti yaaddoo qaban ibsan.

Sadaasa darbe manni maree bakka bu’oota uummaataa labsii hundeeffama Komishiini Marii Biyyaalessaa raggaasisuun isaa ni yaadatama. Manni  maree bakka bu’oota uummaataa labsiin kun beekumsa biyyaa keessaa fayyadamuun furmaata waaraa ni fida, akkasumas duudhaalee hawaasaa walitti ni hidha jedhe. Manni marichaa hoggansa Komishiini Marii biyyaalessaa uummataan akka kadhimamuu fi mana maree bakka bu’oota uummaataatiin akka ragga’u eere.

Dhaabbileen kunneen adeemsa fi tarkaanfileen marii biyyaalessaa keessatti  fudhatamanii amanamuummaa uumuun marii dhugaatiif haala ni mijeessuu danda’an lafa kaa’an. Ibsi kun marii biyyaalessaan dura tarkaanfilee fudhatamuu qaban tarreessa. Isaanis Lammilee waraanan miidhaman hundaaf haal duree tokko malee deeggarsa namooma adda hin cinne taasisuu, hidhamtoota siyaasaa hunda haalduree tokko malee hiikuu fi Humnootni alaa hunduu,  keessumaa humni nageenyaa, loltootni fi basaastotni Ertiraa, Itoophiyaa keessaa akka ba’an  dabalata. Dhaabbileen Oromoo kunneen  mootummaa Itoophiyaa fi qooda fudhattoota hundaaf tarkaanfii waraana dhaabsisuu fi marii walabaa, hunda haammate fi hunda hirmaachise akka taasifamuuf qooda isaanii akka ba’atan waamicha dhiyeessan. 

“Marii  biyyaalessaa keessatti adeemsii fi tarkaanfileen fudhataman amanamuummaa uumuun marii dhugaatiif haala mijeessa. Kunis Oromiyaa keessattii  fi naannoollee hundatti alatti dirree siyaasaa jiru bal’isuun miidiyaaleen walabaa akka jiraatan, mariiwwaan bu’uraa fi lammilee hundaa hirmaachisu taasisutu barbaachisa. Haaluma kanaan marii bal’aani fi hirmaachisaan qamoolee dhimmi ilaallatu waliin,yeroo, turtii, raawwii, iddoo, qabiyyee, saffisa, adeemsa, fi hojiirra oolmaa marichaa irratti akka taasifamu irra deebi’uun waamicha dhiyeessina.” jedha ibsichi. 

Ibsa Guutuu

Ibsa hundeeffama Komishinii Marii Biyyalessaa (KMB) Itoophiyaa ilaalchisuun Dhaabbilee Sivikii, Falmattoota Mirga Dhala Namaa fi Waldaalee Hawaaasaa Oromoo idil-addunyaa irraa kenname.

Nuti dhabbileen asii gaditti maqaan keenya dhahame, qophii mootummaan Itoophiyaa dhimmoota bu’uraa biyyaalessaa irratti waliigaltee umuuf, marii biyyaalessaa  jalqabuuf taasisu itti dhiyeenyan hordofaa jirra.

Mootummaan labsii hundeeffama KMB ulaagaa ifa hin taaneen kophaa isaa raggaasiseera. Yeroo  ammaa kana, hojimaata ifa hin taanee fi abbootii dhimmaa ijoofi deeggartoota waliin marii ga’aan utuu hin taasifamiin namoonni  Komishiini Marii Biyyaalessaa gaggeessan filatamaa jira. 

Hidhamtootni siyaasaa muraasni hiikamuu isaanii agarree jirra; garuu hidhamtootni  kuma hedduu  ta’an ammayyuu mana hidhaa jiru. Tarkaanfiin dura  kun  mootummaan biyya bulchaa jiru hidhamtoota siyaasaa hafanillee hiikuuf akka yaade fi  qalbii guutuun  maricha irratti hirmaachuuf fedhii qabaachu agarsiisa jennee abdanna.

Haa ta’u malee, mootummaan Itoophiyaa qaama walaba, Komishiinii loogii  siyaasa irraa bilisa ta’e hundeessuu danda’u miti.  Kuni ammoo marii biyyaalessaa hunda hammate godhuuf ulaagaa ijoofi barbaachisaadha  .

Kanaafuu, ibsa Hagayya 18, 2021 basneen waraanii akka  dhaabatuu fi mariin hunda hirmaachise akka taasifamu  gaafatu irra deebi’uun, gaaga’amni  siyaasaa walxaxaan biyyattiin keessa jirtu  furamee  nageenni  waaraan akka dhufu  gorsa armaan gadii dhiyeessuu barbanna.

1.Waraanni hatattamaan akka dhaabbatu taasisuun, humnoota federaalaa fi garee hidhattootaa naannoo Oromiyaa, Tigraay, Beenishaangul Gumuz, Amhaara fi Affaar keessa jiran giddutti walii galteen dhukaasa dhaabuu taasifamee, mariin siyaasaa hunda hirmaachise akka godhamuuf haala miijessuu.

2.Lammilee waraanan miidhaman hundaaf dhiyeessii nyaataa fi qorichaa dabalatee deeggarsa namooma adda hin cinne haal duree tokko malee akka  taasifamu; kanneen amma sababa hongeetiin beelaaf saaxilaman deeggaruu  fi tajaajiloota bu’uura akka baankii, telekoomi, geejjibaa fi tajaajila ibsaa, lammilee miliyoonan lakkaa’aman naannolee Oromiyaa, Tigraayi, Beenishaangul Gumuuz, Affaar, Amaaraa fi Somaalee keessatti argamaniif akka deebi’u.

3.Hoggantoota Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) dabalatee, hidhamtootni siyaasaa hundi haalduree tokko malee akka hiikaman. Caamsaa 2021 irraa eegalee hidhaa mana keessaarra kan jiran hayyu dureen dhabichaafi, dargaggootni Oromoo kumatamootan  mana hidhaa adda addaa keessa jiranii fi hidhamtootni biroo haalaa sabummaa irratti xiyyeffateen erga  labsiin yeroo muddamaa bahe hidhaman hundi akka hiikaman.

4.Humnootni biyya alaa hunduu,  keessumaa humni nageenyaa, loltootni fi basaastotni Ertiraa, Itoophiyaa keessaa akka ba’an taasisuun  biyyootni naannoo gaanfa Afrikaa  fi biyyootni Itoophiyaa wajjiin walitti dhufeenya qaban deeggarsa akka godhaanii fi haala dhiittaan mirgaa akkasumas wal waraansi waliinii itti  dhaabbatu haala miijessuu. 

5.Komishiinii marii biyyaalessaa walaba ta’e, qooda fudhattoota hundaa biratti fudhatamummaa qabu fi  marii biyyaalessaa ifaa fi hunda haammataa  ta’eef haalaa miijessu danda’u hundeessuu.   KMB mootummaan deeggaramu itti gafatamummaa barbaachisaa fi seena qabeessa kana amanamummaan ba’uu danda’a jennee hin amannuu;  komishiiniin qaama kamirrayyuu walaba ta’e akka hundeeffamuuf hawaasni idil-addunyaa deeggarsa barbaachisa akka taasisu waamicha dhiyeessina.

6. Marii  biyyaalessaa keessatti adeemsii fi tarkaanfileen fudhataman amanamuummaa uumuun marii dhugaatiif haala mijeessa. Kunis Oromiyaa  fi naannoollee hundatti  dirree siyaasaa bal’isuun miidiyaaleen walabaa akka jiraatan, mariiwwaan bu’uraa fi lammilee hundaa hirmaachisu taasisutu barbaachisa. Haaluma kanaan marii bal’aani fi hirmaachisaan qamoolee dhimmi ilaallatu waliin,yeroo, turtii, raawwii, iddoo, qabiyyee, saffisa, adeemsa, fi hojiirra oolmaa marichaa irratti akka taasifamu irra deebi’uun waamicha dhiyeessina.

Nuti dhabbileen asii gaditti maqaan keenna eeramee,  waldaaleen hawaaasaa, dhaabbileen Ogeeyyii, falmattoonni mirgoota namoomaa fi hawaasni waligalaa Oromoo, mootummaa Itoophiyaa fi qooda fudhattootni biyyattii hundaa akkasumas Hawaasa idil addunyaa,  Dhabbatni Motummoota Gamtoomanii, Yunaayitid Isteets, Chaayinaa, Gamtaan Awurooppaa fi biyyootni miseensa gamtichaa, Gamtaan Afrikaa fi  biyyootni miseensa gamtichaa, Gamtaan Emireetota Arabaa, Turkii fi Iraan, naannolee Itoophiyaa hunda keessatti walitti bu’iinsi akka dhaabbatuu fi  adeemsi marii biyyalessaa haqa qabessaa fi hirmaachisaa ta’e akka itti fufuf tarkaanfii barbaachisu akka fudhattan gaafanna.

A Dagger to the Heart: Ethiopian Party Officials Order the Killing of 14 Indigenous Oromo Leaders

Matt Williams on Twitter: "A massacre in #Ethiopia. @Quen10Tarantino and I  have been investigating a massacre that took place between December 1st and  December 2nd, 2021 in #Oromo, #Ethiopia. THREAD ⬇️ Warning:
#KarayyuMassacre that took place between December 1st and December 2nd, 2021 in #Oromo, #Oromia.

On the evening of December 1, 2021, 14 respected, experienced and culturally venerated leaders
in the Karrayyuu Oromo community of 100,000 in central Ethiopia were killed in minutes by
Oromia Special Police and Federal forces operating on orders by ruling party officials sitting a
hundred kilometers away in Adama city. The murdered men were located at Fantalle district,
East Shewa Zone of the Oromia regional state in Ethiopia. They were killed execution-style at
7:00 PM far from the village where they were abducted when Prosperity Party bosses gave the
go-ahead signal via cell phone message to awaiting members of the special forces. The murdered
men had just finished conducting Waaqa Kadhaa, a sacred indigenous prayer ceremony held on
special ground designated for that purpose. In the close-knit iconic livestock-rearing culture of
the Karrayyuu people, this was an unthinkable atrocity.


We, a coalition of Oromo advocacy and human rights groups operating internationally consider
that this horrifying series of events indicate the intentionality and destructiveness of Abiy
Ahmed’s government against Oromo and other Southern and marginalized peoples who do not
support his direction for the country. We urge the international community, in particular those
concerned with justice, peace, stability and human rights, to take note of what has happened in
Karrayyuu. Those who were deeply committed to spirituality and to democratic principles above
all, were brutally massacred with lightning speed: an act that sends a menacing warning to the
populace that no one is safe right now in Ethiopia.


Historic, Political and Economic Contexts


The shocking massacre was carried out amid ongoing brutal wars between Ethiopian Defence
Forces and the Tigray Defence Forces in the north of the country and with the Oromo Liberation
Army in the south. The site of the killing is the Karrayyuu camel-rearing, pastoral grazing and
watering lands located near coveted trade routes for lucrative commodities in a cash-strapped
economy. This valued territory has become a target of territorial expansionism by Amhara
militias emboldened by Abiy Ahmed’s government’s failure to protect vulnerable peoples like
the Karrayyuu. In the days leading to the event, the Karrayyuu Oromo’s community leaders had
resisted releasing young people to be conscripted to leave their homeland to fight as part of the
Ethiopian Defense Forces in the north. Among Oromo communities throughout Ethiopia, the
Karrayyuu are well-known and esteemed for their consistent practice of the principles of the
time-honored Gadaa system of socio-political organization that encompassed all Oromo prior to
incorporation into Ethiopia at the turn of the 20th century. These and other factors make the
tragedy of December 1 resonate throughout the population and account for an ongoing sense of
threat and foreboding among other vulnerable groups in the country.

FOR IMMEDIATE RELEASE: ‘A Consensus Oromo Statement on the NDC’

We, the initiators of the idea behind the joint statement by worldwide Oromo Civic, Professional, Advocacy, Human Rights, and Community organizations, would like to express our deepest gratitude for all the co-signers of the joint statement for taking your time, receiving and approving the joint statement. As it stands now the joint statement is co-signed by a total of 64 Oromo civic organizations of various backgrounds and portfolios.

For that purpose it is safe to refer to the joint statement as an ‘A Consensus Oromo Statement on the NDC’ calling for careful sequencing of actions leading to inclusive dialogue in Ethiopia. We are scheduled to release the statement to the public through the media in the late afternoon on Friday 21 January.

To that end, we would like to make the following important points:

1 – The Statement BELONGS to all the co-signers. No single individual or institution lays exclusive claim on its ownership. Each co-signer owns it and is free to make use of it to advance the Oromo civic organizations’ recommendation with regard to inclusive dialogue in Ethiopia.

2 – We encourage all the co-signers to release the statement using respective institutional communication channels of each institution/organization which is the co-signer.

3 – We encourage all the co-signers to consider and promote the statement as ‘Consensus Oromo Statement on the NDC’ for various purposes, including during lobbying, awareness creating campaigns, distribution to the media and the international community including members of Parliaments /House /Senate, among others, in your respective districts. Let the world know what 64 Oromo civic organizations are recommending as a way out of Ethiopia’s crisis.

4 – We encourage all the co-signers to communicate and distribute the statement to their grassroots members and encourage them to use it during campaigns and lobbying works as well as social media engagements to create global awareness on what more than 60 Oromo civic organizations are recommending to be done before the commencement of inclusive dialogue in Ethiopia.

Once again, we thank each and every Oromo institution/organization for co-signing on this important statement. Together, we can be heard loud and clear.

Regards,

21 January 2022

For full statement click below link:

%d bloggers like this: